تبلیغات
الهه گیاهان - طلسم های موزا-musas spells
the natural is the most beautiful thing in the life

i translated these from winx wikia

مجیک وینکس:

 

Sonic Blast  انفجار صوتی :دو گلوله انرژی بنفش که در اثر برخورد با چیزی یا کسی صدایی بلند ایجاد میکنند.

 

Funky Forcefield  زمین کرکننده: نیرویی که باعث ایجاد یک توپ دیسکو میشود


Sound Waves  امواج صدا : آزاد کردن امواج صوتی.


شارمیکس:

 

Sonic Scream  جیغ صوتی: نیروی شارمیکس موزا,از دهان موزا امواج صوتی بیرون می آیند که باعث حواس پرتی و همچنین آسیب دشمن میشود

 

انچانتیکس:

 

Enchantix Stereo  استریو انچانتیکس : باعث ایجاد یک گلوله انرژی بنفش میشود که صدای بسیار بلندی از موسیقی راک را پخش میکند.


Soundwave attack  حمله امواج صوتی : موزا چند حلقه ارغوانی رنگ را که صدای بلندی دارند به سوی دشمنان رها میکند.


Disco Shell  محافظ دیسکو : ایجاد محافظی به رنگ بنفش.


Sound Shield  سپر صوتی :ایجاد سپری به شکل مربع صورتی.

 

بلیویکس:


Sonic Screen  سپر صدا : سپر دفاعی بلیویکس موزا,ایجاد سپری به شکل دایره با رنگ های قرمز و آبی.


Harmonic Attack  حمله هارمونیک : انفجار امواج صوتی به طرف دشمن.


Stereo Crash  سقوط استریو : دو گلوله انرژی که در اثر برخورد با دشمن او را کر میکند.


Power of Harmony  قدرت هماهنگی : به دام انداختن دشمنان در بین امواج صوتی.


Bright Heart  قلب روشن : نیروی بلیویکس موزا، کمک می کند تا یک فرد خود را باور کند.

 

سافیکس:


Pure Harmony  هماهنگی محض : نیروی صلح و هماهنگی که بین برگ ها به صورت نسیم زمزمه میشود.

 

لاویکس:


Snow's Melody  ملودی برف : این طلسمی ست که موزا به هنگام تغییر شکل لاویکس داشت ولی هیچوقت از آن استفاده نکرد

ترجمه توسط الهه گیاهان(elaheyegiyahan.mihanblog.com)