تبلیغات
الهه گیاهان - طلسم های فلورا-floras spells
the natural is the most beautiful thing in the life

i translated these from winx wikia

مجیک وینکس:

 

Golden Pollen)) گرده طلایی : دسته ای از گل ها زرد کوچک که رشد میکنند و به دور دشمنان میپیچند.
Flora Whirlpool)) طوفان گل : تعدادی گل چرخشی که به طرف دشمن میروند.
Venus Gobbler)) غول پرخور : باعث ایجاد گلوله انرژی سبز رنگ میشود و از آن گلهایی رشد میکنند که دشمنان را میبلعدا
Ivy Fortress)) پیچک قلعه : ایجاد محافظی از درخت انگور.
Flowers of the Wind)) نسیم گل : فلورا دست هایش را به زمین زده که باعث رشد درخت انگور در اطراف دشمن میشود.
Vine Tie)) گره انگور : دسته ای از درختان انگور که به دور دشمنان میپیچند.
Glitter Dust)) خاک طلا : فلورا گرده های طلایی رنگی را به سمت دشمنانش فوت میکند.
Flower Twister)) گردباد گل : فلورا گل های چرخان درخشانی را پدیدار میکند که به سوی دشمنان میروند.
Flora Navigator)) راهنمای فلورا : فلورا گلوله درخشانی را ایجاد میکند که بر اثر برخورد با زمین نوری به وجود می آید.
Ninja Daisies)) آفتاب گردان مهاجم : پرتاب گل های آفتاب گردان.
Vine Barrier))درخت انگور محافظ : ایجاد محافظ توسط درخت انگور.
Nature's Symphony)) نوای طبیعت : این طلسم باعث وزیدن باد به دور فلورا میشود تا بتواند صدای طبیعت را بشنود.
Bearing Branches)) تولد گیاه : رشد گیاهان
Green Ivy)) پیچک سبز : ایجاد پیچک هایی به دور دشمن.

 

شارمیکس:


Giant Vines)) گیاه غول پیکر : رشد گیاهانی که مانع از افتادن چیزی میشوند.

 

انچانتیکس:


Green Luxurious Ivy)) پیچک سبززیبا : باعث به وجود آمدن پیچک های سبز رنگ قوی تری به دور دشمنان میشود.
Ivy Vine Wrap)) زندان پیچکی : رشد پیچک در اطراف دشمنان.
Spring Has Sprung)) نگین بهار : تبدیل هر چیزی به پرنده.
Growing Ivy)) رشد پیچک : رشد پیچکی محافظ.
Magic Climbing Ivy)) سحر پیچک : رشد پیچکی که دشمنان را احاطه میکند.
Energy of Mother Earth)) سحر مادر زمین : ایجاد درخت انگوری که دشمنان را زندانی میکند.

 

بلیویکس:

 

Summer Thunder)) رعد تابستانی : ایجاد یک گلوله انرژی سبز رنگ.
Autumn Wind)) نفس پاییز : نسیمی از گل های رنگارنگ که دشمنان را دنبال میکند.
Winter Rose)) رز زمستان : ایجاد محافظی از پیچک برای حفاظت از خود و دیگران.
Spring Ring)) انگشتر بهار : سپر دفاعی بلیویکس فلورا. ایجاد سپری به شکل شبدر سبز.
Enchanted Nymph)) طلسم طبیعت : فلورا انگشت خود را بر زمین زده که باعث رشد پیچک میشود.
Breath of the World)) نفس جهان : قدرت بلیویکس فلورا،این طلسم علاقه مردم به طبیعت را دو برابر میکند و همچنین میتواند طبیعت را شفا دهد.

 

سافیکس:


Breath of Nature)) نفس طبیعت : نیروی طبیعت ، باعث تجدید حیات گیاهان آسیب دیده میشود.

 

لاویکس:


Untamable Nature)) طبیعت وحشی:گلوله انرژی سبز رنگ که باعث رشد گیاهان یخی در اطراف دشمن میشود


ترجمه توسط الهه گیاهان(elaheyegiyahan.mihanblog.com)